Uit het rapport blijkt een aantal zaken. Bijvoorbeeld dat eigenaren van de bezochte schoonheidssalons in veel gevallen niet wisten of zij onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vielen. En dat zij dus aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen, zoals het hebben van een klachtenregeling en een procedure voor het melden van calamiteiten. Als eigenaar van een schoonheidssalon kun je zelf nagaan of de Wkkgz van toepassing is met behulp van de checklist ‘Val ik onder de Wkkgz?’ op www.rijksoverheid.nl. Je valt in principe onder de Wkkgz als je meer behandelingen aanbiedt dan alleen huidreiniging en -verzorging. 

Voor saloneigenaren is het ook niet altijd duidelijk wanneer een handeling een voorbehouden handeling is (en dus alleen door een behandelaar met BIG-registratie mag worden uitgevoerd). Injecteren en snijden zijn voorbeelden van voorbehouden handelingen. Op basis van de resultaten van het onderzoek van het RIVM beschouwt de inspectie behandelingen met een mesogun en hyaluronpen als een injectie, en daarmee als een voorbehouden handeling.  

Onderhoud van medische hulpmiddelen, zoals van veel apparatuur van bij schoonheidsspecialisten, gebeurt niet altijd door ter zake deskundigen, aldus het rapport. Volgens de Wkkgz moet voor de gebruikers van de medische hulpmiddelen de status van het onderhoud altijd inzichtelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van een aanduiding op het hulpmiddel met de datum van het volgende onderhoud. Bij een aantal salons was bovendien niet inzichtelijk en schriftelijk vastgelegd welke medewerkers bekwaam waren om een medisch hulpmiddel toe te passen. Dat moet schriftelijk zijn vastgelegd zodat hierover altijd duidelijkheid is.

Een enkele salon schafte medische hulpmiddelen aan van buiten de Europese Unie zonder CE-markering, aldus het rapport. Dat is niet toegestaan omdat de veiligheidsstatus van zo’n hulpmiddel dan niet duidelijk is. 

Wees voorbereid

Steekproefsgewijs zal de IGJ salons blijven controleren. Dat kan aangekondigd, maar ook onaangekondigd zijn, bijvoorbeeld wanneer er een melding is gedaan. Je bent verplicht om hieraan mee te werken. Wees voorbereid en zorg dat je voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wkkgz als je daaronder valt. Globaal kun je stellen dat je als je meer doen dan alleen huidverzorging (reinigen, ontspanningsmassage, aanbrengen van huidverzorgende crème en make-up), je wordt gezien als zorgverlener van ‘andere zorg’ en dus valt onder de Wkkgz.

Daarnaast moet je als schoonheidsspecialist rekening houden met de Medical Device Regulation (MDR), Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen. Veel apparatuur die in de salon gebruikt wordt, valt onder de MDR. Maar ook bijvoorbeeld naalden zijn een medisch hulpmiddel. Als gebruiker van medische hulpmiddelen moet je controleren of je leverancier voldoet aan de eisen van de MDR (zie hieronder).

De inspectie kijkt kortom of je werkt volgens de wettelijke regels en richtlijnen (Wkkgz, MDR, HAM-richtlijn). De Inspectie gebruikt hiervoor het Toetsingskader Schoonheidssalons. Daarin kun je precies lezen op welke normen de inspectie toetst als ze een bezoek brengt aan een schoonheidssalon.

Enkele belangrijke eisen zijn:

  • Als je valt onder de Wkkgz, moet je aangesloten zijn bij een Klachtenregeling. Dit moet je onder de aandacht brengen van jouw klanten.
  • Ernstige incidenten moet je melden bij de inspectie en bij de leverancier van je apparatuur. Zorg dat je daar een procedure voor hebt opgesteld en dat je deze ook volgt. In het nieuwe richtsnoer Wkkgz van ANBOS staat precies beschreven hoe je dat moet doen.
  • Zorg dat je je apparatuur die valt onder de Europese richtlijn medische hulpmiddelen (MDR) op orde hebt. Maak een overzicht van alle medische hulpmiddelen in je salon. Ook naalden vallen hier bijvoorbeeld onder. Houd van elk middel de onderhoudsstatus schriftelijk bij. Maak indien nodig met je leverancier afspraken over het onderhoud en reparaties van de apparatuur. Zorg dat alle apparatuur die je gebruikt tenminste een CE-markering heeft. Vraag je (Europese!) leverancier ook om een verklaring van conformiteit, waaruit blijkt dat hij zich houdt aan de regels van de MDR. Als gebruiker van de apparatuur ben je daar volgens de MDR toe verplicht. Koop geen apparatuur bij een leverancier van buiten de Europese Unie. Je wordt dan namelijk gezien als importeur. Er gelden dan extra wettelijke eisen waar je aan moet voldoen.
  • De behandelaar moet bevoegd en bekwaam zijn om met deze apparatuur te mogen werken. Leg schriftelijk vast wie in jouw salon bevoegd en bekwaam is om met de betreffende medische hulpmiddelen te werken.
  • Werk volgens her richtsnoer Hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu (HAM) voor schoonheidssalons.
  • Weet wat voorbehouden handelingen zijn (die je als schoonheidsspecialist niet mag uitvoeren). Ken de grenzen van je vakgebied.
  • Documenteer alles wat je doet in een klantendossier en bewaar dit dossier zorgvuldig. Twijfel je over de leeftijd van een cliënt, check dit dan aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Verslaglegging is een belangrijk onderdeel van de Wkkgz.